USTAWA

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669)

ogłoszono dnia 24 maja 2018 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r